Regulament de organizare și funcționare

ROF FILARMONICA

Declaratii de Avere și de Interese:

Ionescu Ambrosie Pavel – manager

Declarație de avere 2021 Declarație de interese 2021
Declaratie de avere 2019 Declaratie de interese 2019
Declaratie de avere 2018 Declaratie de interese 2018
Declaratie de avere 2020 Declaratie de interese 2020

 

 

Calmuschi Ozana  – director adjunct

Declarație de avere 2021 Declarație de interese 2021
Declaratie de avere 2020 Declaratie de interese 2020
Declaratie de avere 2019 Declaratie de interese 2019
Declaratie de avere 2018 Declaratie de interese 2018

 

 

 

Dragomir Doina – contabil șef

Declarație de avere 2021 Declarație de interese 2021
Declaratie de avere 2020 Declaratie de interese 2020
Declaratie de avere 2019 Declaratie de interese 2019
Declaratie de avere 2018 Declaratie de interese 2018

 

 

 

Opera Don Pasquale

Operă în 3 acte de G.Donizetti

Asociația Home of Strings continuă proiectul ,,Opera în recital”, pe data de 1 noiembrie, 2018, ora 18.30, în colaborare cu orchestra Filarmonicii ,,Mihail Jora” Bacău, împreună cu Ansamblul coral al Filarmonicii ,,Moldova” Iași, la pupitrul dirijoral Juan Cantarell, în versiune concertantă, opera Don Pasquale de G.Donizetti. Prima reprezentație a avut loc, miercuri, 10 octombrie, ora 19, la Ateneul Român, sala mică.

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția artistică este următoarea:

Juan Cantarell
Juan Cantarell

Don Pasquale-Iustinian Zetea

Doctor Malatesta-Fang Shuang

Ernesto-Mihai Urzicana

Norina-Maria Ungheanu

Notar-Sergiu Neamțu

Don Pasquale (un burlac de 70 de ani care trăiește în Roma) a dorit o căsătorie între nepotul său orfan, Ernesto, și o femeie bogată. Ernesto este îndrăgostit de Norina, o văduvă frumoasă, dar săracă, și refuză să se supună cerințelor unchiului său. Ca pedeapsă pentru neascultarea lui Ernesto, Don Pasquale a decis să îl dezmoștenească pe Ernesto și să-și caute o tânără mireasă . În acest scop, îi cere ajutor prietenului său, doctorul Malatesta. Doctorul o va prezenta pe Norina ca fiind Sofronia, sora lui crescută la mânăstire. Pasquale, încântat de cumințenia și virtutea tinerei, se însoară cu ea.

Spectacolul este un eveniment închinat belcanto-ului italian. Asociația Home of Strings dorește să aducă ,,Măriei Sale, Publicul’’, titluri de opere interpretate integral acompaniate de pian sau orchestră. Transmiterea cunoștințelor publicului și a dobândirii experienței scenice este crucială pentru generațiile tinere, fie că vorbim de balet, dramă sau muzică.

Vă așteptam, așadar, cu mult drag, joi seara, 1 noiembrie, începând cu ora 18,30, la Filarmonica ,,Mihail

Jora” din Bacău.

Mulțumim Filarmonicii ,,Mihail Jora” pentru colaborare și încredere.

Mulțumim sponsorilor asociației Home of Strings, DEDEMAN, SIF MOLDOVA, HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER, NEUROAXIS, PARC DE DISTRACȚII AVENTURA MĂGURA.

Biletele se pot procura de la casa de bilete Ateneu. Preț 30 de lei.

Elevi, studenți, pensionari au reducere 50%.

Telefon 0234 546 030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Filarmonica “Mihail Jora” Bacău

Festivalul Internaţional “Zilele Muzicii Contemporane”, manifestare de tradiţie a Bacăului, primul festival de muzică nouă din România, The European Conference Promoters of New Music, (ECPNM), se derulează în acest an, sub egida Centenarului Marii Uniri şi este dedicat memoriei compozitorului Liviu Dănceanu.

În perioada 3-7 octombrie, Bacăul va fi Capitala muzicii contemporane.

În ediţia din acest an cu numărul 32 a Festivalului, la Sala “Ateneu”,  ora 18,30 evoluează:

3 octombrie – Banat –  Ansamblul din Timişoara dirijat de Iulian Rusu cu Orestia II, Choeforele de Aurel Stroe;

4 octombrie – Moldova – Orchestra Filarmonicii “Mihail Jora”, Dirijor – Ovidiu Bălan, Solist: Mircea Marian – violoncel, cu lucrări de L.Dănceanu, A. Iorgulescu, Ştefan Niculescu;

Lansare carte – Filarmonica Bacău, 60 de ani, Relief armonic – Sub semnul lui Jora de Ozana Kalmuski Zarea;

5 octombrie – Muntenia  – Ansamblul Archaeus (fondator Liviu Dănceanu), dirijat de Mircea Pădurariu, cu un program integral din lucrările lui L. Dănceanu;

6 octombrie – Transilvania – Duo Diana Moş – vioară, Mihai Măniceanu – pian şi

Trio “Contraste” cu lucrarea TABU, a Violetei Dinescu (muzică şi proiecţie de film);

7 octombrie – Basarabia – ora 11 Centrul de Cultură “George Apostu” –Ansamblul Academiei  de muzică din Chişinău;

Ora 12 –Lansare CD Trio Syrinx: Dorel Baicu, Dorin Gliga, Pavel Ionescu, lucrări de L. Dănceanu, Ştefan Niculescu, Cristian Misievici şi Viorel Munteanu;

Ora 18, 30 Sala “Ateneu” – Ansamblul Game, Conducerea muzicală: Alexandru Matei şi Sorin Rotaru.

    CONSILIUL JUDETEAN BACAU Filarmonica”Mihail Jora”, cu sediul în Bacău, Strada Războieni nr.22, Județul Bacău, Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, contractual vacante, la compartimentul artistic. – Solist instrumentist clarinet, Grad Prof.I A – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Solist instrumentist violoncel, Grad Prof.I A – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist violoncel, Grad Prof.I – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist vioară Grad Prof. I – 2 posturi,durată nedeterminată,studii superioare; – Artist instrumentist violă Grad Prof II – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare ; – Artist instrumentist flaut Grad Prof II – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare ; – Artist instrumentist clarinet Grad Prof I – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist corn Grad Prof II – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare ; – Artist instrumentist vioară Treapta Prof. I – 1 post, durată nedeterminată, studii medii; Concursul se organizează la sediul Filarmonicii ”Mihail Jora”Bacău în data de 26 iunie 2018, ora, 13,00 – proba practică și în data de 28 iunie 2018, ora 10,00, proba de interviu 1. Condiţii generale de participare la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 2. Condiţii specifice de participare la concurs: – studii superioare/medii de specialitate în domeniul interpretare muzicală. – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. 3. Concursul constă în următoarele etape succesive: – Selecţia dosarelor de înscriere; CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU FILARMONICA“MIHAIL JORA”BACAU – proba scrisă; – interviul. 4. Desfăşurarea concursului: a) Concursul se organizează la sediul Filarmonicii”Mihail Jora” Bacau, conform calendarului următor: – 18 iunie 2018, ora 15,00 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs; – 21 iunie 2018 – selecţia dosarelor de concurs; – 22 iunie 2018 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei dosarelor de concurs; – 26 iunie 2018, ora 13,00 – proba practică ; – 28 iunie 2018, ora 10,00 – interviul. b) Comunicarea rezultatelor la proba practică, respectiv la interviu, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. c) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice și/probei scrise şi a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept. d) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs a probei practice și a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. e) Rezultatele finale se afişează în termen de maximun o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.d) pentru ultima probă, respectiv interviul. 5. Dosarul de concurs Dosarele complete de concurs întocmite conform art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Filarmonicii”Mihail Jora” la secretariat. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii F.M.J.Bacau. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; g) curriculum vitae. În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării probei scrise. Actele prevăzute de la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora. Relaţii suplimentare la tel. 0733976531. BIBLIOGRAFIA concursului din data de 26 iunie 2018 – proba practică şi 28 iunie 2018 – proba de interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, la compartimentul artistic al Filarmonicii ”Mihail Jora”Bacău: – Solist instrumentist clarinet, Grad Prof.I A – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Solist instrumentist violoncel, Grad Prof.I A – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist violoncel, Grad Prof.I – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist vioară Grad Prof. I – 2 posturi,durată nedeterminată,studii superioare; – Artist instrumentist violă Grad Prof II – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist flaut Grad Prof II – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist clarinet Grad Prof I – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Artist instrumentist corn Grad Prof II – 1 post, durată nedeterminată, studii superioare; – Instrumentist vioară Treapta Prof. I – 1 post, durată nedeterminată, studii medii; PENTRU SUFLĂTORI: – Un studiu; – Două părți contrastante dintr-o sonată; – O parte de concert. PENTRU CORZI: – J.S. Bach – piesă la alegere; – Două părți contrastante dintr-o sonată; – O parte de concert.